laicyzacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
proces prowadzący do zeświecczenia, czyli zmniejszenia wpływu instytucji religijnych (Kościołów) na sposób życia i postępowania jednostek i całych społeczności (takie dziedziny, jak: prawo, oświata, wychowanie), a także postępujący rozdział instytucji wyznaniowych od państwa.