kolektywizacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
proces likwidacji chłopskiej własności prywatnej. Rozpoczął się w ZSRR, gdzie kolektywizację przeprowadzono w latach 1929-1932 pod hasłem walki z kułactwem (bogatymi posiadaczami ziemskimi), w rzeczywistości miał na celu podporządkowanie państwu warstwy chłopskiej. Z założenia kolektywizacja miała mieć charakter dobrowolny, w rzeczywistości przeprowadzono ją pod przymusem uciekając się do terroru (zginęło 5-8 milionów ludzi). W rzeczywistości doprowadził do obniżenia wydajności upraw i spadku poziomu życia na wsi.

W Polsce kolektywizację zaczęto przeprowadzać po II wojnie światowej (decyzja Józefa Stalina). Ogłoszono ją we wrześniu 1948 roku. W skutek braku efektów w 1952 roku wzmożono stosowanie represji, aresztowań i szykan. Kolektywizacja doprowadziła do spadku produkcji rolnej i stworzyła perspektywę szybkiej ruiny rolnictwa. Po dojściu Władysława Gomułki{/ps] do władzy w 1956 roku zrezygnowano z przyspieszonej kolektywizacji i uznając rolnictwo prywatne.