pakt Brianda-Kelloga - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nazywany paktem paryskim - układ pomiędzy państwami europejskimi i Stanami Zjednoczonymi. Traktował on o sposobach prowadzenia polityki międzynarodowej, która wykluczała stosowanie wojny, jako środka stosowanego w prowadzeniu polityki. W 1927 r. z inicjatywą i pomysłem zawarcia dwustronnego paktu (Francja i USA), potępiającego wojnę jako narzędzie polityki, wystąpił francuski minister spraw zagranicznych Aristide Briand. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych - sekretarz stanu Frank Biliings Kellog, wysunął inicjatywę, która miałaby charakter ogólnoświatowy. Zaproponował zawarcie szerokiego, obejmującego wiele państw układu dotyczącego wyrzeczenia się prowadzenia wojen. Sygnatariusze tegoż układu zobowiązywali się do całkowitego i bezwzględnego odrzucenia prowadzenia wojen zaczepnych, agresywnych. Dopuszczał on działania wojenne w obronie własnego kraju.