protokół Litwinowa - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
wielostronny układ międzynarodowy mający charakter paktu o nieagresji podpisany 9 lutego 1929 roku w Moskwie przez Polskę, ZSRR, Rumunię, Estonię i Łotwę.

Po podpisaniu paktu Brianda-Kellogga, ZSRR podjął starania, by jego postanowienia weszły w życie bez ratyfikacji wszystkich sygnatariuszy. Komisarz spraw zagranicznych ZSRR Maksym Litwinow zaproponował stronie polskiej podpisanie dwustronnego protokołu, według którego pakt Brianda-Kellogga[/poj[ nabrałby dla ZSRR i Polski mocy natychmiast po jego ratyfikacji przez oba państwa. Dyplomacja polska uzależniła podpisanie paktu od udziału innych sąsiadów ZSRR: Estonii, Łotwy i Rumunii.

9 lutego 1929 roku w Moskwie przedstawiciele ZSRR, Polski, Estonii, Łotwy i Rumunii podpisali wielostronny układ zwany protokołem moskiewskim lub protokołem Litwinowa (od nazwiska inicjatora dokumentu - ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR). Sygnatariusze wyrzekli się w nim stosowania siły w dochodzeniu swych pretensji terytorialnych ewentualne spory miały być rozstrzygane na drodze pokojowej. Postanowienia te dotyczyły też sowieckich roszczeń wobec rumuńskiej Besarabii i wschodniej granicy Polski ustalonej w traktacie ryskim. Do Protokołu przystąpiły następnie Litwa, Turcja i Persja.