marksizm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
ogół prądów filozoficznych, ekonomicznych i polityczno-społecznych, a także światopoglądu, które odwołują się do filozofii zaproponowanej przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa w połowie XIX wieku oraz ich kontynuatorów

W państwach komunistycznych marksizm został rozbudowany jako system „naukowy”, który opiera się na podobnych zasadach jak religia, ponieważ zakłada istnienie dogmatów. Na zachodzie prąd kontynuowany przez niektóre grupy lewicowe czy neomarksistów. Marksizm w XIX i na początku XX wieku dał ideologiczną podstawę do rozwoju ruchów robotniczych, a przede wszystkim rewolucji socjalistycznej w Rosji (1917). Po II wojnie światowej w bloku państw socjalistycznych był jedyną obowiązującą doktryną ekonomiczną i polityczno-społeczną.

Marksizm zakładał, że istnieje tylko jedna materia, która rządzi się
prawami dialektyki. Teoria Marksa, nazwana przez niego materializmem historycznym, a przez Engelsa socjalizmem naukowym lub materializmem dialektycznym, opiera się na tezie Hegla,i e historia przejawia się w ścieraniu się przeciwstawnych sił. Marks uważał, że tylko świat materialny jest rzeczywisty, a nasze idee i wyobrażenia są jego konsekwencjami, a nie, że idee materii są naszymi koncepcjami.