Delegacja Miejska - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nieformalna organizacja reprezentująca mieszkańców Warszawy wobec zaborcy rosyjskiego. Powstała 27 lutego 1861 roku, a na jej czele stanął Leopold Kronenberg. Reprezentowała zamożne warstwy mieszkańców (m.in. duchowieństwo, finansistów, kupców, wolne zawody). Organizacja dążyła do zapanowania nad radykalizującymi się nastrojami społecznymi, przede wszystkim poprzez utrzymanie manifestacji w dopuszczalnych prawem ramach. Członkowie sformułowali postulaty reformy władz w mieście - zlikwidowana w marcu 1861 roku.