kontrasygnata - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny contra – przeciw, signo – podpisywać, wymóg podpisania urzędowego aktu głowy państwa (króla, cara, prezydenta) przez szefa innego organu władzy wykonawczej (premiera lub właściwego ministra bądź łącznie). Kontrasygnata oznacza, że członkowie rządu przejmują na siebie odpowiedzialność polityczną za podpisany akt.