artykuły henrykowskie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
zabezpieczały podstawowe cechy ustrojowe Polski i jajko takie musiały być przyjęte przez każdego króla elekta. Gwarantowały miedzy innymi wolna elekcję, pokój religijny, obowiązek zwoływania sejmu zwyczajnego co 2 lata na 6 tygodni, istnienie w otoczeniu króla szesnastu senatorów rezydentów stanowiących stałą radę monarchy. Artykuły zakładały także możliwość wypowiedzenia królowi posłuszeństwa w momencie, gdyby złamał prawa i zasady ustrojowe Rzeczpospolitej.