Polska pierwszych Piastów
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Słowianie – pochodzenie i rozwój

[poj]Słowianie[/poj] należą do wielkiej grupy indoeuropejskiej. Ich pochodzenie do dnia dzisiejszego nie jest do końca wyjaśnione. Prasłowianie nazywani Wenedami lub Wenetami pojawiają się w źródłach pisanych w I i II wieku naszej ery. Na przełomie V i VI wieku opanowali tereny w dorzeczu Wisły i Warty. W VI – VII wieku naszej ery zajmowali tereny od Łaby na zachodzie, półwysep Bałkański na południu, pobrze... więcejPierwsze państwa słowiańskie

Państwo Samona

Utworzone zostało na Morawach (południowe Czechy) w trakcie walk z [poj]Hunami[/poj] w latach 622-625. Swoim zasięgiem obejmowało Morawy, Kotlinę Czeską, tereny nad Salą i górna Łabą. Istniało do końca życia Samona (frankijskiego kupca) – około 40 lat. Jedynym źródłem mówiącym o tym państwie są „Kroniki frankońskie”.

Państwo bułgarskie

W 680 roku Bułgarzy - lud p... więcejPlemiona polskie

W IX wieku większość powierzchni Polski pokrywały lasy. Cały obszar Polski rozbity był na kilka terytoriów wielkoplemiennych, które oddzielone były od siebie naturalnymi granicami (bagna, puszcze).

Wśród plemion zamieszkujących tereny polskie najczęściej wymienia się następujące:

Polanie - nad Wartą (dzisiejsza Wielkopolska), jeziorem Gopło. Nazwa plemienia pochodzi od pola, w znaczeniu pola uprawne... więcejNarodziny państwa polskiego

Położenie Polski, odległe od głównych ośrodków kultury owego czasu, nie wpływało na przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego, ale dawało ochronę przed agresją i tworzyło warunki do ekspansji, co stanowiło główny cel istnienia ówczesnej organizacji państwowej. Na kształtowanie się polskiej państwowości wpłynęło także sąsiedztwo bardziej rozwiniętych organizmów państwowych, między innymi Wielkich Moraw.

Wedł... więcejDziałalność zjednoczeniowa i polityka zagraniczna Mieszka I

Od 963 roku [ps]Mieszko I[/ps] toczy walki na Pomorzu Zachodnim o dolną Odrę z [poj]Wieletami[/poj] i awanturnikiem, banitą cesarskim Wichmenem, kierującym nadbałtyckimi Słowianami (początkowo ponosi porażki). Walki te trwają do 968 roku i dzięki pomocy militarnej [poj]drużyny[/poj] czeskiej kończą się pobiciem banity Wichmana, co pozwoliło przyłączyć Pomorze do państwa Polan.

W związku z trudnymi walkami z plemion... więcejChrzest Polski - przyczyny, skutki

Chrzest Polski za pośrednictwem Czech nastąpił w 966 roku (przypuszcza się w okolicach Wielkanocy). Ochrzcił się sam władca i jego bezpośrednie otoczenie – [poj]drużyna[/poj] i dworzanie, natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kolejne wieki.
[nr]Drużyna książęca - siły zbrojne księcia pozostające pod jego rozkazami i na jego utrzymaniu. Formacja zbrojna występująca w państwach wczesno... więcejDokument „Dagome iudex”

Najstarszy polski dokument – akt nadania papiestwu państwa gnieźnieńskiego. Pierwszy dokument dotyczący dziejów polski wystawiony w kancelarii Mieszka I przed jego śmiercią (około 991 roku). Niestety, znamy jedynie regest dokumentu, czyli streszczenie całości (streszczony przez sekretarzy papieskich), które nie jest w pełni zrozumiałe. Nazwa „Dagome iudex” pochodzi od dwóch pierwszych słów dokumen... więcejPanowanie Bolesława Chrobrego

[ps]Bolesław Chrobry[/ps] (czyli mężny, waleczny) władzę objął w wyniku walki z Odą i jej synami, których następnie wypędza z kraju. Przyczyniło się do tego głównie poparcie [poj]drużyny[/poj] książęcej, która nie chciała rozszerzenia wpływów niemieckich w Polsce (co z pewnością by się stało po przejęciu władzy przez Odę i jej synów). Chrobry oślepia również przywódców opozycji – Przybywoja i Odola... więcejZjazd gnieźnieński (Misja św. Wojciecha)

Zjazd Gnieźnieński poprzedziła pokojowa misja chrystianizacyjna Wojciecha w Prusach. Chrobry, utrzymując poprawne stosunki z cesarstwem, rozpoczął wyprawy na tereny pogańskie plemion pruskich położona na północnym-wschodzie Polski. W 997 roku wygnany z Pragi [ps]biskup Wojciech[/ps], przyjaciel cesarza [ps]Ottona III[/ps] i papieża Sylwestra II, przyjechał wraz z braćmi na dwór Chrobrego. Władca pomógł mu w or... więcejWojny polsko-niemieckie za panowania Bolesława Chrobrego

I wojna polsko- niemiecka – 1002-1005

Wkrótce po zjeździe gnieźnieńskim, po śmierci cesarza Ottona III 6 czerwca 1002 roku na tronie w Niemczech zasiadł nieprzychylny Polsce [ps]Henryk II[/ps].

Bolesław w toku walk wewnętrznych na terenie Niemiec zdobył Łużyce i [poj]Milsko[/poj] z Miśnią nad Łabą. 24 lipca 1002 roku na zjeździe państwowym w Niemczech Henryk II przyznał Bolesławowi na prawach lennych Łużyc... więcejKoronacja Bolesława Chrobrego

Po śmierci przebywającego w Rzymie cesarza Niemiec [ps]Henryka II[/ps] – 13 lipca 1024 roku – możliwa stała się wreszcie koronacja Bolesława Chrobrego. Jednak jej ostateczna data opóźniła się w związku ze śmiercią papieża Benedykta VIII (zmarł niedługo przez Henrykiem II). Jego następca został wybrany w ciągu dwóch kolejnych miesięcy.

Koronacja Bolesława Chrobrego odbyła się 18 kwietnia 1025 roku... więcejKryzys państwa piastowskiego (1025-1039)

Kryzys pierwszej monarchii po śmierci Bolesława Chrobrego

Państwo Bolesława Chrobrego, mimo sukcesów odnoszonych na arenie międzynarodowej było słabe wewnętrznie. Poszczególne prowincje zachowywały odrębność, głównie w wyniku prowadzenia gospodarki naturalnej i braku powiązań handlowych między nimi. Zdobycze terytorialne przynosiły chwałę i zamożność jedynie władcy i jego otoczeniu, zaś reszta społec... więcejPanowanie Kazimierza Odnowiciela

W 1039 roku do Polski wraca [ps]Kazimierz Odnowiciel[/ps]. Popierają go Niemcy (Henryk III), które boją się wzmocnienia Czech, a także przeniesienia powstania chłopskiego na ich tereny oraz Ruś (Jarosław Mądry) pragnąca powstrzymania działań [ps]Miecława[/ps] sprzymierzonego z pogańskimi Pomorzanami. Dzięki pomocy wojska niemieckiego (500 rycerzy) Kazimierz podporządkowuje sobie Małopolskę z Krakowem oraz opanowuje Wielkop... więcej