Stalinizm w Polsce (1948-1955)
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jednym z ważniejszych wydarzeń czasów stalinowskich było uchwalenie 22 lipca 1952 roku nowej konstytucji (osobiście zatwierdzonej przez Stalina). Odwoływała się ona do konstytucji marcowej z 1921 roku, a także konstytucji ZSRR z 1936 roku. Wprowadzała nową nazwę dla państwa polskiego: Polska Rzeczpospolita Ludowa. Polska miała zgodnie z zapisami zostać krajem demokracji ludowej, w którym rolę suwerena sprawował „lud pracujący miast i wsi”. Najwyższą władzę sprawować miał jednoizbowy sejm. Zamiast tradycyjnego trójpodziału władz wprowadzono władzę „jednolitą”, co oznaczało brak niezależności sądownictwa, a także brak kontroli władzy ustawodawczej nad władzą wykonawczą. Zlikwidowano samorząd terytorialny. Mimo zagwarantowania szeregu praw i wolności obywatelskich – nigdy nie miały być one przestrzegane. Konstytucja szczególną opieką otaczała własność państwową i spółdzielczą.
Fragment Konstytucji PRL z 1952 roku
Polska Rzeczpospolita Ludowa jest Republiką ludu pracującego, nawiązująca do najszczytniejszych postępowań tradycji narodu polskiego i urzeczywistniającą idee wyzwoleńcze polskich mas pracujących. Pod przewodem swej bohaterskiej klasy robotniczej i w oparciu o sojusz robotniczo-chłopski polski lud pracujący walczył w ciągu dziesięcioleci z niewolą narodową narzuconą mu przez pruskich, austriackich i rosyjskich zaborców - kolonizatorów, tak samo jak z wyzyskiem polskich kapitalistów i obszarników. W okresie okupacji naród polski toczył nieustępliwą walkę z krwawą niewolą hitlerowską. Historyczne zwycięstwo ZSRR nad faszyzmem, wyzwalające ziemie polskie umożliwiło zdobycie władzy przez polski lud pracujący i narodowe odrodzenie Polski w nowych, sprawiedliwych granicach. Na wieczne czasy powróciły do Polski Ziemie Odzyskane.
Realizując wiekopomne wskazania Manifestu z dnia 22 lipca 1944 i rozwijając jego zasady programowe, władza ludowa dzięki ofiarnym i twórczym wysiłkom polskiego ludu pracującego – w walce z zaciekłym oporem rozbitków starego ustroju obszarniczo – kapitalistycznego – dokonała wielkich przeobrażeń społecznych (...)Podstawę obecnej władzy ludowej w Polsce stanowi sojusz klasy robotniczej z pracującym chłopstwem. W sojuszu tym kierowniczą rolę sprawuje klasa robotnicza, jako najbardziej rewolucyjna klasa społeczeństwa polskiego, opierająca się na rewolucyjnym dorobku polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, na historycznych doświadczeniach zwycięskiego budownictwa socjalistycznego w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - pierwszym państwie robotników i chłopów.Notice: Undefined variable: dane_x in /home/graffika/domains/klp.pl/public_html/historiatest.php on line 806


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w II poł. XIX wieku
2  Funkcjonowanie Królestwa Polskiego (1815-1830)
3  Polska emigracja w latach socjalizmuKomentarze
artykuł / utwór: Stalinizm w Polsce (1948-1955)
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: