Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
28 września, gdy trwały jeszcze walki kampanii wrześniowej w Moskwie został podpisany radziecko-niemiecki „układ o przyjaźni i granicach”. Według tego dokumentu granica po „czwartym rozbiorze Polski” biegła wzdłuż linii San-Bug-Narew-Pisa.
Układ Niemiec z ZSRR z 28 września 1939 roku

Po upadku byłego Państwa Polskiego Rząd ZSRR i Rząd Rzeszy Niemieckiej uważają za swój wyłączny obowiązek odbudowanie pokoju i ładu na tych terytoriach oraz zapewnienie zamieszkującym je narodom pokojowego życia zgodnie z ich charakterem narodowym. W tym celu doszły one do następującego porozumienia.
Art. I Rząd ZSRR i Rząd Rzeszy Niemieckiej wyznaczają jako granice swych wzajemnych interesów narodowych na terytorium byłego Państwa Polskiego linię, oznaczoną na złączonej mapie, która będzie opisana bardziej szczegółowo w protokole dodatkowym.
Art. II Obie strony uznają granicę wzajemnych interesów narodowych ustanowioną art. I jako ostateczną i odeprą wszelką ingerencję mocarstw trzecich w tej sprawie.
Art. III Konieczna reorganizacja administracji publicznej będzie dokonana na obszarach na zachód od linii, wyszczególnionej w art. I, przez Rząd Rzeszy Niemieckiej, a na obszarach na wschód od linii przez Rząd ZSRR.
Art. III. Rząd ZSRR i Rząd Rzeszy Niemieckiej uważają układ niniejszy za mocną podstawę postępującego rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy swymi narodami.
Art. IV. Traktat niniejszy podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych dokonana będzie w Berlinie w możliwie najkrótszym czasie. Traktat wchodzi w życie po podpisaniu.
Sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim i niemieckim.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polityka zewnętrzna Kazimierza Wielkiego - 1333-1370
2  Zasady Konstytucji 3 Maja
3  Stan wojenny 1981 i schyłek socjalizmu w PolsceKomentarze
artykuł / utwór: Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: