Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Dmowski za cel Ligi Narodowej, obok wskrzeszenia państwa polskiego, stawiał sobie umocnienie wspólnoty narodowej Polaków, w starciu zarówno z zaborcami, jak i obcymi etnicznie narodami zamieszkującymi tereny polskie (Żydzi, Ukraińcy, Litwini). Pragnął je spolonizować i nie dopuścić do ich aktywności na tle politycznym, gospodarczym czy społecznym. Trzeba także pamiętać, że jednym z haseł nacjonalistów był antysemityzm. Idea ta mogła się rozwijać na przełomie XIX i XX wieku w wyniku emancypacji części Żydów i ich konkurencji ekonomicznej z Polakami. Oprócz tego głównym politycznym przeciwnikiem wszechpolaków byli socjaliści (przypisywali nawet temu ruchowi żydowskie pochodzenie).

Idee socjalistyczne

Konsekwencją industrializacji ziem polskich było wytworzenie się nowej warstwy społecznej – proletariatu przemysłowego. Inicjatywa stworzenia w Królestwie Polskim organizacji socjalistycznej pojawiła się w 1874 roku wśród kół studentów polskich uczących się w Rosji. Pierwsze koła socjalistów powstawały w Warszawie w II połowie lat siedemdziesiątych. Program ich działania - „Program Socjalistów Polskich” - powstał w 1879 roku w Szwajcarii i zakładał walkę klas oraz solidarność międzynarodową robotników, rewolucję społeczną orza rozprawę z kapitalizmem. Jeden organizatorów kółek socjalistycznych w Królestwie - Ludwik Waryński - w 1882 roku utworzył Socjalistyczno-Rewolucyjną Partię Proletariat – pierwszą polską partię socjalistyczną (odwoływał się do marksizmu).
Odezwa Komitetu Robotniczego Partii Socjalno - Rewolucyjnej „Proletariat” z 1 września 1882 roku
Zważywszy, że interesy wyzyskiwanych nie dadzą się pogodzić z interesami wyzyskujących i żadną miarą nie mogą iść po jednej drodze w imię fikcyjnej jedności narodowej; zważywszy natomiast, ze interes tak robotników miejskich, jak i ludu pracującego na wsi jest wspólny: proletariat polski całkowicie oddziela się od klas uprzywilejowanych i występuje z nimi do walki jako samodzielna klasa, odrębna zupełnie w swych ekonomicznych, politycznych i moralnych dążeniach.(...)
Dążenia i cele swoje proletariat polski formułuje w sposób następujący:


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 - 


  Dowiedz się więcej
1  Konstytucje polskie w okresie międzywojennym
2  Powstanie listopadowe – przyczyny, przebieg, skutki
3  Unia Polski i Litwy - przyczyny, zawarcie, skutkiKomentarze
artykuł / utwór: Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: