Zabór pruski w dobie Bismarcka
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Na politykę pruską wobec ziem polskich miał wpływ przede wszystkim premier Otto von Bismarck, sprawujący urząd od 1862 roku. Łączył on konserwatyzm (przywiązanie dla istniejącego porządku) i szacunek dla monarchy z niebywałym pragmatyzmem (praktycznością) i skutecznością działania. To on był realnym twórcą Cesarstwa Niemieckiego, które udało mu się zjednoczyć pod patronatem Prus po udanych wojnach przeciw Danii, Austrii i pokonaniu Francji (1870-1871). Aby utrzymać mocarstwową pozycję zaczął szereg reform, prowadząc do kompromisu między liberałami i konserwatystami. Zdecydowanie opowiadał się przeciwko dawaniu Polakom jakiejkolwiek autonomii, zagrożenie widział w elitach, które tęskniły za dawną Rzeczpospolitą, zaś nie uciskał chłopów, pod warunkiem, że byli lojalni wobec Prus.

Represje popowstaniowe trwały do amnestii ogłoszonej w 1866 roku. Głównym zadaniem zaborcy w latach następnych była depolonizacja administracji i służb publicznych. Język niemiecki stał się jedynym językiem urzędowym, usunięto polskich urzędników, a w szkołach ograniczono istotnie posługiwanie się polskim. Polacy z terenów zaborów mogli kandydować do sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego, jednak ich ilość była znikoma i oprócz protestów przeciw narodowościowej polityce prowadzonej przez rząd nie mogli nic zrobić. Bismarck szeroko rozwinął kampanię Kulturkampfu (1871-1878), czyli walki o kulturę i walki ideologicznej, która przede wszystkim uderzała w Kościół katolicki oraz opozycję zachowawczo-katolicką. Na celu miała umocnienie jedności zjednoczonej Rzeszy Niemieckiej. Na ziemiach zaboru pruskiego założenia Kulturkampfu miały charakter antypolski - zaostrzenie germanizacji. Germanizowano resztki samorządu polskiego, ograniczano prasę i stowarzyszenia, zniemczano nazwy miejscowości.

Ustawy z lat 1873-1875 przekazywały nadzór nad oświatą państwu, oprócz tego Rzesza przejęła prowadzenie akt stanu cywilnego. Ustanowiono państwową kontrolę edukacji kleru i obsadzania stanowisk kościelnych. Hierarchowie kościelni nie chcieli podporządkować się nowym prawom, przez co cierpieli szykany (m.in. prymas Mieczysław Ledóchowski – 2 lata więzienia). Nakładane na Kościół ograniczenia wzbudzały protest wśród wykształconych Polaków, ale uderzały też w chłopów, którzy dzięki temu zyskiwali narodową świadomość. Wraz ze wzrostem w Rzeszy nastrojów nacjonalistycznych władze wprowadziły dalsze represje wobec Polaków.

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Potop szwedzki (1655-1660)
2  Reformy „sejmu niemego”
3  Unia lubelska 1569Komentarze
artykuł / utwór: Zabór pruski w dobie Bismarcka
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: