Społeczeństwo polskie w XVI wieku
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Mówiąc o ludności państwa polskiego, należy wyznaczyć dwa okresy. Do zawarcia unii lubelskiej (1569) Korona obejmowała ok. 260 tys. km² z zaludnieniem ok. 3,5 mln mieszkańców, zaś po unii ok. 815 km² z zaludnieniem prawie 7,5 mln mieszkańców, zajmując trzecie miejsce w Europie (po Wielkim Księstwie Moskiewskim i europejskiej Turcji). Jako całość Rzeczypospolita miała zaludnienie ok. 9,9 mieszkańca na km² (średnia w Europie to 9,2 mieszkańca na km²), zaś sama Korona 16,8 mieszkańca na km² (dla porównania Anglia 14,3, a Hiszpania 15,5 mieszkańca na km²).

W strukturze społecznej dominowała warstwa chłopska (powyżej 70% społeczeństwa). Do niedawna przyjmowało się, że szlachta sięgała 10% ludności, jednak ostatnie badania mówią o 5-6% ludności Korony. Mieszczanie stanowili około 20% ogółu społeczeństwa (4-5% zamieszkiwało miasta powyżej 10 tys. mieszkańców). Katolickie i prawosławne duchowieństwo sięgało co najwyżej 1% ogółu. Do przedstawionych stanów należy dodać jeszcze ludność luźną. W koronie około 2/3 ludności stanowili Polacy, zaś 1/3 Rusini, kolejne grupy to Niemcy, Żydzi oraz niewielkie skupiska Ormian i Włochów. Na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego nad ludnością litewską przeważała ludność ruska, występowały także niewielkie skupiska ludności polskiej, niemieckiej i tatarskiej. Dominującym wyznaniem w Koronie był katolicyzm (prócz województwa ruskiego i podolskiego), zaś na Litwie przeważało prawosławie. Obok tych grup występowały skupiska żydowskie, ormiańskie i tatarskie. Luteranizm rozwinął się głównie w miastach pruskich. Wśród stanów najwięcej praw przysługiwało szlachcie. Jako jedyna warstwa miała pełne prawa polityczne, jako jedyna mogła posiadać ziemię na prawie ziemskim. Szlachcic nie mógł być więziony bez wyroku sądowego (chyba że złapano go na gorącym uczynku), nie można bez wyroku przeprowadzić konfiskaty jego dóbr, był także zwolniony od ceł (wyroby własne). Do obowiązków tej warstwy należała obrona kraju, piastowanie urzędów, zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa kraju, a także udział w życiu publicznym. Szlachta nie była jednolita. Można ją podzielić na magnaterię (dawne możnowładztwo) posiadającą wielkie kompleksy dóbr, zajmującą wysokie urzędy, średnią szlachtę (posiadała od części wsi po kilkanaście osad), a także szlachtę zagrodową posiadającą podobnie jak chłopi ziemię, którą własnoręcznie uprawiali, ciesząc się jednak wszelkimi szlacheckimi przywilejami.

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polski marzec 1968
2  Polska za Jana I Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506)
3  Rządy Andegawenów w PolsceKomentarze
artykuł / utwór: Społeczeństwo polskie w XVI wieku
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: