Skutki rozbicia dzielnicowego
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Głównymi skutkami rozbicia dzielnicowego były straty terytorialne. W 1181 roku Pomorze Zachodnie uznaje zwierzchnictwo cesarstwa – składa hołd Fryderykowi I Barbarossie (od 1122 roku Pomorze uznawało zwierzchnictwo polskie). Urzędnicy polscy na Pomorzu Gdańskim uniezależnili się od krakowskiego księcia i samodzielnie sprawowali władzę. W 1226 roku dochodzi do nadania ziemi chełmińskiej Krzyżakom. W połowie XIII wieku książę Bolesław Rogatko sprzedaje arcybiskupowi Magdeburga ziemię lubuską, przekazaną następnie (w 1249 roku) Brandenburgii. Marchia brandenburska – jedno z państewek na jakie podzielone były Niemcy rozwijała się kosztem państwa polskiego. Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza założyli nawet Nową Marchię. Z jej terenów brandenburczycy zaczęli najeżdżać tereny leżące na wschód od Odry. W II połowy XIII wieku Nowa Marchia zajmowała tereny na prawym brzegu Warty i Noteci, odcinając Pomorze Zachodnie od reszty Polski.

Krainy takie jak Śląsk, który ciążył ku Czechom tracą więź z państwem polskim. Mimo iż władztwo Henryków śląskich – Brodatego i Pobożnego w latach 1201-1241 – powstało na zasadzie podporządkowania kilku dzielnic jednemu władcy (Brodaty władał Śląskiem, ziemią krakowską, częścią Wielkopolski, ziemią lubuską) nie dążyli oni do centralizacji władzy, a po śmierci Henryka Pobożnego w walkach pod Legnicą jego państwo rozpadło się na kilka dzielnic. Skutkiem rozbicia jest osłabienie wpływów polskich w polityce europejskiej, a także wzrost znaczenia Zakonu Krzyżackiego. W latach 1308-1309 Pomorze Gdańskie zostaje zajęte przez Krzyżaków (do 1466 roku).

Oprócz strat terytorialnych tereny polskie były wyniszczone ciągłymi wojnami domowymi toczonymi między poszczególnymi książętami piastowskimi o zwierzchnictwo nad całym polskim obszarem (na przykład wojna o Ląd pomiędzy książętami wielkopolskimi i mazowieckimi prowadząca do upadku kasztelanii). Na konfliktach traciło także możnowładztwo opowiadając się po jednej bądź drugiej stronie konfliktu. Taka sytuacja doprowadziła do anarchii feudalnej, która nie sprzyjała rozwojowi państwa.


  Dowiedz się więcej
1  Ustalenia pokojowe w sprawie polskiej
2  Wielka wojna 1409-1411
3  Powstanie listopadowe – przyczyny, przebieg, skutkiKomentarze
artykuł / utwór: Skutki rozbicia dzielnicowego
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: