sejmik relacyjny

odbywał się po obradach sejmu walnego, wysłuchiwał relacji posłów obecnych na zjeĽdzie, podejmował uchwały zwi±zane z wykonaniem ustaw sejmowych.