arbitraż - słownik pojęć historycznych
z łacińskiego arbitrarium, czyli sąd polubowny. Polubowne, pozasądowe rozstrzyganie sporów. Polega na rozstrzyganiu spraw (głównie gospodarczych) przez specjalnie do tego powołane osoby (arbitrów) i według szczególnych zasad proceduralnych i materialnych.