przywilej mielnicki - słownik pojęć historycznych
przywilej wydany przez Aleksandra Jagiellończyka w Mielniku dnia 25 października 1501 roku. Dokument ten ograniczał znacznie władzę królewską W Polsce na rzecz możnowładców i senatu.