sejm koronacyjny - słownik pojęć historycznych
kończył okres bezkrólewia, zwoływany był do Krakowa, w czasie którego elekt zaprzysięgał artykuły henrykowskie, pacta conventa, po czym odbywała się koronacja.