sejm konwokacyjny - słownik pojęć historycznych
w okresie bezkrólewia (od 1573 roku) zwoływany przez interrexa – ustalał miejsce i czas elekcji.