Druga monarchia i rozbicie dzielnicowe

Panowanie Bolesława Śmiałego (1058-1079)

Syn Kazimierza Odnowiciela - Bolesław Śmiały, zwany także Szczodrym, zerwał z rozważną polityka prowadzoną przez ojca i wprowadził politykę zdecydowanie antyniemiecką. Interweniował między innymi przy osadzaniu tronów w Czechach, na Węgrzech (osadzenie na tronie Władysława Hermana) i Rusi, popierając stronnictwa niesprzyjające Niemcom. Dwukrotnie zwycięsko wkroczył do Kijowa, ponownie przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. Władca zaprzestał także płacenia Czechom trybutu ze Śląska (co Kazimierzowi Odnowic... więcejPanowanie Władysława Hermana (1079-1102)

W przeciwieństwie do swego poprzednika Władysław Herman uznał formalne zwierzchnictwo Niemiec – przyjął więc orientację proniemiecką. Nie koronował się również na króla, by nie drażnić Cesarstwa, utracił Grody Czerwieńskie. W polityce zewnętrznej najbardziej palącymi problemami były walki z Pomorzanami, którzy trwali w pogaństwie. Urośli z czasem w siłę i zaczęli najeżdżać na polskie terytoria.

W kraju decydującą rolę zaczyna sprawować wojewoda – Sieciech (opowiadał się za ... więcejPanowanie Bolesława Krzywoustego (1102-1138)

Pierwsze lata panowania Bolesława Krzywoustego przypadają na trwanie wojny domowej (1102-1106) ze Zbigniewem (nieślubne dziecko Władysława Hermana). Bolesław opowiadał się za silną władzą książęcą, zaś Zbigniew obiecywał możnym nowe uprawnienia. Ostatecznie zwycięża Bolesław, poparty przez większość możnych i rycerstwa, jednocząc dzielnice, które przypadały Zbigniewowi (Kujawy i Wielkopolskę).

Przegrany Zbigniew wygnany z kraju w 1107 roku usiłuje znaleźć poparcie w Niemczech. Doprowadza to w sierpniu 1109 roku... więcejTestament Bolesława Krzywoustego

Testament Bolesława Krzywoustego wpływał na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Polski w ciągu kolejnych dziesięcioleci. Rozbicie dzielnicowe w ówczesnej Europie nie było czymś wyjątkowym, a to, że dotyczyło także państwa polskiego może świadczyć, że nasz kraj podlegał procesom zgodnym z historycznymi prawidłowościami. Kolejnymi etapami rozwoju państwa feudalnego były: państwo patrymonialne (państwo własnością króla), podział dzielnicowy (rozbicie feudalne) i monarchia stanowa.

Bolesław, sporząd... więcejSeniorat w dziejach Polski średniowiecznej

Rządy Władysława II Wygnańca (1138-1146)

Na załamanie się senioratu Władysława II Wygnańca wpłynęła polityczna sytuacja wewnętrzna. Sytuacja po objęciu władzy przez Władysława nie sprzyjała mu. Między nim a młodszymi braćmi panowały nieprzyjazne stosunki, dlatego pragnął zwiększyć swoją władzę. Możni popierali jednak juniorów i zachowanie postanowień testamentu Krzywoustego. Kiedy Władysław kazał uwięzić i oślepić wojewodę Piotra Włostowica wszyscy się od niego odwrócili, a arcybiskup rzucił na niego klątwę. Otwarty konflik... więcejSkutki rozbicia dzielnicowego

Głównymi skutkami rozbicia dzielnicowego były straty terytorialne. W 1181 roku Pomorze Zachodnie uznaje zwierzchnictwo cesarstwa – składa hołd Fryderykowi I Barbarossie (od 1122 roku Pomorze uznawało zwierzchnictwo polskie). Urzędnicy polscy na Pomorzu Gdańskim uniezależnili się od krakowskiego księcia i samodzielnie sprawowali władzę. W 1226 roku dochodzi do nadania ziemi chełmińskiej Krzyżakom. W połowie XIII wieku książę Bolesław Rogatko sprzedaje arcybiskupowi Magdeburga ziemię lubuską, przekazaną następnie (w 1249... więcejPowstanie i rozwój państwa krzyżackiego w Prusach

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał w czasie krucjat (wypraw krzyżowych) do Ziemi Świętej. W 1190 roku reaktywowano zakon w Akkonie (Palestyna). Początek swój wziął ze szpitala założonego przez mieszczan z Bremy i Lubeki w celu opieki nad wojskami chrześcijańskimi. W 1198 roku zakon krzyżacki przyjął regułę rycerską templariuszy.

Pierwszą próbę stworzenia własnego państwa Krzyżacy podjęli w południowo-wschodnim Siedmiogrodzie w roku 1211, dokąd sprowadził ich kró... więcejOsadnictwo na prawie niemieckim w średniowiecznej Polsce

Przyczyny rozwoju osadnictwa na prawie niemieckimi

od XI wieku następuje wzrost demograficzny w Zachodniej Europie;
na tereny polskie przybywa coraz więcej Niemców (osadników od XIII wieku);
istnienie tzw. pustek, czyli łanów niezagospodarowanych;
stworzenie korzystnych ekonomicznie warunków osadnictwa;
zgoda na osadnictwo księcia, władcy dzielnicy, właściciela dóbr (na ziemiach objętych immunitetem).

Przebieg lokacji, czyli założenia wsi lub miasta, na prawie niemieckim

Wśród rodzajó... więcej