Polska pierwszych Piastów

Słowianie – pochodzenie i rozwój

Słowianie należą do wielkiej grupy indoeuropejskiej. Ich pochodzenie do dnia dzisiejszego nie jest do końca wyjaśnione. Prasłowianie nazywani Wenedami lub Wenetami pojawiają się w źródłach pisanych w I i II wieku naszej ery. Na przełomie V i VI wieku opanowali tereny w dorzeczu Wisły i Warty. W VI – VII wieku naszej ery zajmowali tereny od Łaby na zachodzie, półwysep Bałkański na południu, pobrzeże Bałtyku na północy po góry Ural na wschodzie.

Podział Słowian
Słowianie wschodni – plemion... więcejPierwsze państwa słowiańskie

Państwo Samona

Utworzone zostało na Morawach (południowe Czechy) w trakcie walk z Hunami w latach 622-625. Swoim zasięgiem obejmowało Morawy, Kotlinę Czeską, tereny nad Salą i górna Łabą. Istniało do końca życia Samona (frankijskiego kupca) – około 40 lat. Jedynym źródłem mówiącym o tym państwie są „Kroniki frankońskie”.

Państwo bułgarskie

W 680 roku Bułgarzy - lud pochodzenia turkskiego znad Wołgi (Protobułgarzy) - zaczęli podbijać ziemie słowiańskie nad Dunajem (datę te kojarzy się z powst... więcejPlemiona polskie

W IX wieku większość powierzchni Polski pokrywały lasy. Cały obszar Polski rozbity był na kilka terytoriów wielkoplemiennych, które oddzielone były od siebie naturalnymi granicami (bagna, puszcze).

Wśród plemion zamieszkujących tereny polskie najczęściej wymienia się następujące:

Polanie - nad Wartą (dzisiejsza Wielkopolska), jeziorem Gopło. Nazwa plemienia pochodzi od pola, w znaczeniu pola uprawnego;
Wiślanie - nad górną Wisłą, z ośrodkiem w Krakowie;
Lędzianie - nad Sanem i Wieprzem;
Mazowszanie - nad ś... więcejNarodziny państwa polskiego

Położenie Polski, odległe od głównych ośrodków kultury owego czasu, nie wpływało na przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego, ale dawało ochronę przed agresją i tworzyło warunki do ekspansji, co stanowiło główny cel istnienia ówczesnej organizacji państwowej. Na kształtowanie się polskiej państwowości wpłynęło także sąsiedztwo bardziej rozwiniętych organizmów państwowych, między innymi Wielkich Moraw.

Według tradycji rodzinnej Piastów zanotowanej przez Galla Anonima dynastia Piastów objęła władzę nad plemieniem Polan ... więcejDziałalność zjednoczeniowa i polityka zagraniczna Mieszka I

Od 963 roku Mieszko I toczy walki na Pomorzu Zachodnim o dolną Odrę z Wieletami i awanturnikiem, banitą cesarskim Wichmenem, kierującym nadbałtyckimi Słowianami (początkowo ponosi porażki). Walki te trwają do 968 roku i dzięki pomocy militarnej drużyny czeskiej kończą się pobiciem banity Wichmana, co pozwoliło przyłączyć Pomorze do państwa Polan.

W związku z trudnymi walkami z plemionami pomorskimi i połabskimi w 965 roku Mieszko zawiera przymierze z Czechami z księciem Bolesławem, które owocuje ślub... więcejChrzest Polski - przyczyny, skutki

Chrzest Polski za pośrednictwem Czech nastąpił w 966 roku (przypuszcza się w okolicach Wielkanocy). Ochrzcił się sam władca i jego bezpośrednie otoczenie – drużyna i dworzanie, natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kolejne wieki.
[nr]Drużyna książęca - siły zbrojne księcia pozostające pod jego rozkazami i na jego utrzymaniu. Formacja zbrojna występująca w państwach wczesnofeudalnych w Europie Środkowej, w tym w Polsce do czasów Kazimierza Odnowiciela.

Przyczyny przyjęcia chrztu

Możemy dopatry... więcejDokument „Dagome iudex”

Najstarszy polski dokument – akt nadania papiestwu państwa gnieźnieńskiego. Pierwszy dokument dotyczący dziejów polski wystawiony w kancelarii Mieszka I przed jego śmiercią (około 991 roku). Niestety, znamy jedynie regest dokumentu, czyli streszczenie całości (streszczony przez sekretarzy papieskich), które nie jest w pełni zrozumiałe. Nazwa „Dagome iudex” pochodzi od dwóch pierwszych słów dokumentu – „dagome” - słowo to nie jest znane, możliwe iż pochodzi od imienia przyjętego na chrzcie przez [... więcejPanowanie Bolesława Chrobrego

Bolesław Chrobry (czyli mężny, waleczny) władzę objął w wyniku walki z Odą i jej synami, których następnie wypędza z kraju. Przyczyniło się do tego głównie poparcie drużyny książęcej, która nie chciała rozszerzenia wpływów niemieckich w Polsce (co z pewnością by się stało po przejęciu władzy przez Odę i jej synów). Chrobry oślepia również przywódców opozycji – Przybywoja i Odolana.

Za panowania Bolesława Chrobrego przeprowadzona zostaje budowa wałów obronnych (wały Chrobrego) na Śląsku wzdłuż ... więcejZjazd gnieźnieński (Misja św. Wojciecha)

Zjazd Gnieźnieński poprzedziła pokojowa misja chrystianizacyjna Wojciecha w Prusach. Chrobry, utrzymując poprawne stosunki z cesarstwem, rozpoczął wyprawy na tereny pogańskie plemion pruskich położona na północnym-wschodzie Polski. W 997 roku wygnany z Pragi biskup Wojciech, przyjaciel cesarza Ottona III i papieża Sylwestra II, przyjechał wraz z braćmi na dwór Chrobrego. Władca pomógł mu w organizacji wyprawy misyjnej na tereny zamieszkałe przez Prusów. Duchowny odrzucił jednak propozycję zbrojnej eskorty... więcejWojny polsko-niemieckie za panowania Bolesława Chrobrego

I wojna polsko- niemiecka – 1002-1005

Wkrótce po zjeździe gnieźnieńskim, po śmierci cesarza Ottona III 6 czerwca 1002 roku na tronie w Niemczech zasiadł nieprzychylny Polsce Henryk II.

Bolesław w toku walk wewnętrznych na terenie Niemiec zdobył Łużyce i Milsko z Miśnią nad Łabą. 24 lipca 1002 roku na zjeździe państwowym w Niemczech Henryk II przyznał Bolesławowi na prawach lennych Łużyce i Milsko (Marchię Miśnieńską otrzymał Guncelin - „brat” Bolesława). W 1003 roku w związku z nieporozumieniami wśród P... więcejKoronacja Bolesława Chrobrego

Po śmierci przebywającego w Rzymie cesarza Niemiec Henryka II – 13 lipca 1024 roku – możliwa stała się wreszcie koronacja Bolesława Chrobrego. Jednak jej ostateczna data opóźniła się w związku ze śmiercią papieża Benedykta VIII (zmarł niedługo przez Henrykiem II). Jego następca został wybrany w ciągu dwóch kolejnych miesięcy.

Koronacja Bolesława Chrobrego odbyła się 18 kwietnia 1025 roku w czasie Wielkanocy. Miała duże znaczenie polityczne i moralne, przede wszystkim dlatego, że potwierdzała pełną niezale... więcejKryzys państwa piastowskiego (1025-1039)

Kryzys pierwszej monarchii po śmierci Bolesława Chrobrego

Państwo Bolesława Chrobrego, mimo sukcesów odnoszonych na arenie międzynarodowej było słabe wewnętrznie. Poszczególne prowincje zachowywały odrębność, głównie w wyniku prowadzenia gospodarki naturalnej i braku powiązań handlowych między nimi. Zdobycze terytorialne przynosiły chwałę i zamożność jedynie władcy i jego otoczeniu, zaś reszta społeczeństwa często ponosiła koszty zbrojnych wypraw. Podobnie niekorzystna była sytuacja zewnętrzna – wrogo nastawieni do Pols... więcejPanowanie Kazimierza Odnowiciela

W 1039 roku do Polski wraca Kazimierz Odnowiciel. Popierają go Niemcy (Henryk III), które boją się wzmocnienia Czech, a także przeniesienia powstania chłopskiego na ich tereny oraz Ruś (Jarosław Mądry) pragnąca powstrzymania działań Miecława sprzymierzonego z pogańskimi Pomorzanami. Dzięki pomocy wojska niemieckiego (500 rycerzy) Kazimierz podporządkowuje sobie Małopolskę z Krakowem oraz opanowuje Wielkopolskę.

W 1047 roku Kazimierzowi udaje się przy pomocy ruskiej (bierze ślub z ruską księżniczką) opanować Mazowsz... więcej