Skutki rozbicia dzielnicowego

Zabicie Leszka Białego w G±sawie
Zabicie Leszka Białego w G±sawie
Jan Matejko

Głównymi skutkami rozbicia dzielnicowego były straty terytorialne. W 1181 roku Pomorze Zachodnie uznaje zwierzchnictwo cesarstwa – składa hołd Fryderykowi I Barbarossie (od 1122 roku Pomorze uznawało zwierzchnictwo polskie). Urzędnicy polscy na Pomorzu Gdańskim uniezależnili się od krakowskiego księcia i samodzielnie sprawowali władzę. W 1226 roku dochodzi do nadania ziemi chełmińskiej Krzyżakom. W połowie XIII wieku ksi±żę Bolesław Rogatko sprzedaje arcybiskupowi Magdeburga ziemię lubusk±, przekazan± następnie (w 1249 roku) Brandenburgii. Marchia brandenburska – jedno z państewek na jakie podzielone były Niemcy rozwijała się kosztem państwa polskiego. Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza założyli nawet Now± Marchię. Z jej terenów brandenburczycy zaczęli najeżdżać tereny leż±ce na wschód od Odry. W II połowy XIII wieku Nowa Marchia zajmowała tereny na prawym brzegu Warty i Noteci, odcinaj±c Pomorze Zachodnie od reszty Polski.
- klp.pl bez reklam, 30 dni tylko 1,23 zł. Zamów teraz!

Krainy takie jak ¦l±sk, który ci±żył ku Czechom trac± więĽ z państwem polskim. Mimo iż władztwo Henryków ¶l±skich – Brodatego i Pobożnego w latach 1201-1241 – powstało na zasadzie podporz±dkowania kilku dzielnic jednemu władcy (Brodaty władał ¦l±skiem, ziemi± krakowsk±, czę¶ci± Wielkopolski, ziemi± lubusk±) nie d±żyli oni do centralizacji władzy, a po ¶mierci Henryka Pobożnego w walkach pod Legnic± jego państwo rozpadło się na kilka dzielnic.

Skutkiem rozbicia jest osłabienie wpływów polskich w polityce europejskiej, a także wzrost znaczenia Zakonu Krzyżackiego. W latach 1308-1309 Pomorze Gdańskie zostaje zajęte przez Krzyżaków (do 1466 roku).

Oprócz strat terytorialnych tereny polskie były wyniszczone ci±głymi wojnami domowymi toczonymi między poszczególnymi ksi±żętami piastowskimi o zwierzchnictwo nad całym polskim obszarem (na przykład wojna o L±d pomiędzy ksi±żętami wielkopolskimi i mazowieckimi prowadz±ca do upadku kasztelanii). Na konfliktach traciło także możnowładztwo opowiadaj±c się po jednej b±dĽ drugiej stronie konfliktu. Taka sytuacja doprowadziła do anarchii feudalnej, która nie sprzyjała rozwojowi państwa.


Drukuj  Wersja do druku     Wy¶lij  Wy¶lij znajomemu   Wy¶lij Popraw/rozbuduj artykułKomentarze
artykuł / utwór: Skutki rozbicia dzielnicowego
    Dodaj komentarz


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: